TT Polska » Newsy » Wyniki zapytania / Results of inquiry no 1/31/2017